Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je pre clear-coat.sk, veľmi dôležitá a chceme byť  transparentní, pokiaľ ide o naše spracovanie vašich osobných údajov. Preto máme presné pravidlá, ktoré stanovujú podmienky spracovania a ochrany vašich osobných údajov. Implementovali sme rôzne bezpečnostné technické a organizačné opatrenia na ochranu údajov.

Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

Mobile Outfitters s.r.o., Tržničné námestie 4810 945 01 Komárno Slovakia
IČO: 36759414, IČ-DPH: SK2022357898

Aké údaje uchovávame?

Počas návštevy našej stránky zaznamenávame IP adresu, ktorú Vám pridelil Vás poskytovateľ intertenu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke. V prípade zákazníkov, ktorí vyplnili kontaktný formulár uchovávame nasledujúce údaje: meno, priezvisko, emailovú adresu, telefónne číslo, adresu.

Za akým účelom spracovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje spracovávame za účelom:

  • personalizovania ponuky – vami poskytnuté informácie nám pomáhajú prispôsobiť našu ponuku Vašim individuálnym potrebám
  • zlepšenie web stránky – pravidelne vylepšujeme našu web stránku na základe informácií a spätnej väzby, ktorú nám dávate
  • Vylepšenie zákazníckej podpory – Vaše informácie nám pomáhajú efektívne odpovedať na Vaše požiadavky a potreby
  • Na spracovanie transakcií – Vaše informácie, verejné alebo neverejné, nebudú nikdy predané, vymenené alebo postúpené tretím stranám bez vášho súhlasu, s výnimkou údajov nutných na spracovanie platobných transakcií a doručenie tovaru. Transakciou sa pre účely tohto bodu rozumie aj realizácia tzv. Check-in.
  • Na spracovávanie výsledkov súťaží, promo akcií, ankiet a pod.
  • Na spracovávanie marketingových účelov – zasielanie newsletteru – Vaše osobné údaje ( e-mail a meno) pohlavie, na čo klikáte v e-maili a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu.
  • Na odosielanie e-mailov – e-mailová adresa, ktorú ste zadali na našich stránkach môže byť použitá na odosielanie informácií a aktualizácií týkajúcej sa Vašej objednávky. Taktiež na odosielanie noviniek, rád, tipov a trikov, informácie o produktoch a službách, o pripravovaných akciách, atď. niektorých našich akciách – školeniach, seminároch a tréningoch vyhotovujeme fotografickú dokumentáciu alebo video záznam. Fotografie používame v propagačných materiáloch, predovšetkým na webe. Videozáznam slúži účastníkom online kurzu ku zhliadnutiu. U týchto materiálov nikdy nenájdete mena účastníkov, jedine, že by sa jednalo o referenciu a to na základe súhlasu.

Ak  sa  budete chcieť kedykoľvek odhlásiť z odoberania e-mailov, stačí, ak kliknete na odhlasovací odkaz, ktorý je umiestnený v e-maily, alebo nám napíšte a my Vás odhlásime.

Kde uchovávame vaše údaje?

Údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, sa uchovávajú v rámci slovenskej republiky. Každé takéto spracúvania osobných údajov  sa vykonáva v súlade s uplatniteľnými predpismi.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere a to pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijali sme a udržujeme všetky technické a organizačné opatrenia, ktorá zamedzujú zneužitia, poškodenia alebo zničenie vašich osobných údajov.

Kto má prístup k vašim údajom?

Vaše údaje spracúva výhradne konateľ spoločnosti a oprávnené osoby, ktoré boli poučené ako nakladať s osobnými údajmi.  Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame vaše údaje na marketingové účely tretím stranám. Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na poskytnutie našich služieb pre vás.

Aký je právny základ na spracovanie?

Pre každé konkrétne spracovanie osobných údajov, ktoré od vás zhromažďujeme, vás informujeme, či poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona alebo sa požaduje na uzatvorenie zmluvy a či je povinné poskytnúť osobné údaje, a o možných dôsledkoch, ak sa rozhodnete neposkytnúť svoje údaje.

Aké máte práva?

Právo na prístup:
Máte právo kedykoľvek požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame. Môžete sa skontaktovať prostredníctvom emailu dostanete svoje osobné údaje.

Právo na vymazanie:
Máte právo na vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré spracúva clear-coat.sk, kedykoľvek okrem týchto situácií: – ak ste vykonali nejaký nákup, vaše osobné údaje v súvislosti s vašou transakciou uchovávame na základe účtovných predpisov.

Vaše právo namietať voči spracovaniu na základe oprávneného záujmu:
Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme. clear-coat.sk nebude pokračovať v spracúvaní osobných údajov s výnimkou prípadu, keď vieme preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad vaším záujmom a právami, alebo z dôvodu právnych nárokov.

Môžete sa rozhodnúť pre vylúčenie z priameho marketingu takto:
– sledovaním pokynom v jednotlivých marketingových emailoch

Právo na obmedzenie spracúvania:
Máte právo požiadať, aby clear-coat.sk obmedzila spracovanie vašich osobných údajov za týchto okolností:
– ak vyhlásite, že vaše osobné údaje sú nesprávne
– ak je spracovanie nezákonné, môžete odporovať vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požadovať obmedzenie používania vašich osobných údajov.
– ak clear-coat.sk už nepotrebuje osobné údaje, ale vyžaduje sa to na obhajobu právnych nárokov.    

Ako môžete uplatňovať svoje práva?
Ochranu údajov berieme veľmi vážne, preto  radi Vám odpovieme na  otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov. Môžete nás skontaktovať na info@mobileoutfitters.sk

Právo na podanie sťažnosti orgánu dohľadu:
Ak sa domnievate, že clear-coat.sk spracúva vaše osobné údaje nesprávne, môžete sa s nami skontaktovať.